Raad beslist over nieuw afvalbeleid

HOOGEZAND - De gemeenteraad beslist 25 april over het nieuwe afvalbeleid.

Het finale voorstel voor het nieuwe afvalbeleid in Midden-Groningen is klaar. Op de plannen zijn 37 formele inspraakreacties gekomen. Iedere indiener van een zienswijze krijgt een gemeentelijke reactie. Waar nodig zijn de plannen aangepast. Deze aangepaste plannen worden op 25 april ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor de nieuwe wijze waarop afval gescheiden en ingezameld gaat worden. Het nieuwe afvalbeleid gaat van start op 1 januari 2020.

Terugblik ontstaan nieuw afvalbeleid

In 2018 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleid. Het nieuwe beleid is nodig om na de herindeling tot één beleid voor de hele gemeente te komen. Daarnaast wil de gemeente meer afvalstoffen als grondstof gebruiken.

Een belangrijk punt voor het nieuwe beleid was het betrekken van de inwoners en hun wensen voor afvalinzameling. Inwoners konden hun mening en ideeën kenbaar maken in 2 enquêtes en tijdens 5 openbare bijeenkomsten. Daarnaast is gesproken met alle bewonersorganisaties en de medewerkers van de afvalinzameling. Op basis van een analyse van de huidige situatie, de verbetermogelijkheden en de wensen van de inwoners is een concept beleidsplan opgesteld.

Dit is op 15 november 2018 besproken in de raadscommissie van Midden-Groningen. Daarna is het concept beleidsplan in december en januari 2019 ter inzage gelegd voor de formele inspraak.