Het Hunzedal wordt nog mooier

Woensdagavond 3 juli organiseert stuurgroep De Hunze in Hotel Hartlief in Buinen een bijeenkomst over het Hunzedal voor alle inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn, Tynaarlo en Aa en Hunze. Een interview met stuurgroep-voorzitter Tryntsje Slagman over kansen voor boeren, waterberging en natuurontwikkeling binnen in het Hunzedal.

Het beekdal van De Hunze wordt op verschillende plaatsen de komende jaren opnieuw ingericht. “Maar laten we niet vergeten dat er al veel is gedaan in twee decennia. Van de beoogde 2.115 hectare natuur is ruim 1.700 hectare aangekocht en ruim 1.300 hectare al ingericht als moeras, hooiland of voor waterberging”, zegt Tryntsje Slagman. “Er ligt nog een flinke uitdaging op ons te wachten.” In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland zal in het stroomgebied van de Hunze nog 408 hectare landbouwgrond worden omgevormd in natuur en 761 hectare worden ingericht om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

We hebben niet veel van u gehoord de laatste jaren?

“Dat klopt. Het heeft te lang geduurd. Belangrijker is dat we vanaf nu doorpakken en onze schouders er onder zetten. We hebben een stevige opdracht meegekregen van de provincie. Het wordt al lastig genoeg om die voor 2027 te realiseren. Dat moeten we echt samendoen. Daarom nodigen we alle betrokkenen uit voor de informatieavond in Buinen.”

Waarom wordt het lastig?

“De claims op grond in het Hunzedal zijn groot. Niet alleen voor natuur, water en landbouw, recreatie en landschap, maar ook voor de energietransitie. Alle opgaves moeten op de bestaande grond gerealiseerd worden. Dan heb je de medewerking en het ondernemerschap van betrokkenen nodig. Dat vraagt van ons dat we goed luisteren, kansen zien en met maatwerk oplossingen komen. En dat we het bijna altijd over andermans grond hebben, betekent dat de eigenaar voor hemzelf een kans moet zien.”

U bedoelt boerengrond?

“Wel voornamelijk, maar niet alleen boerengrond. Je moet als stuurgroep durven nadenken over combinatie van functies op die ene hectare grond. Bijvoorbeeld natte teelten op natte grond, al dan niet in combinatie met lokaal waterbergen en energieopgave. Of zonneparken in natuurgebieden of ruilen van grond zodat de bedrijfsvoering voor de boer voordeliger wordt. Hoe dan ook, we zullen niet alleen onze eigen creativiteit moeten aanspreken, ook die van de grondeigenaren. Ik hoor in het veld dat boeren elkaar nu al opzoeken. Dat zijn goede signalen.”

Hoe gaat u verder na 3 juli?

“Samen plannen maken en compromissen sluiten en door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Drentse overlegcultuur. Door de direct betrokkenen zo vroeg mogelijk te betrekken bij schetssessies, zodat je met gedragen inrichtingsplan komt, waar de ideeën van de betrokkenen in zijn verwerkt. Dat betekent dat je misschien een keer een concessie moet doen aan de oorspronkelijke doelstellingen.”

Mensen willen weten hoe het vroeger was en hoe het gaat worden. Daar gaan we een beeld van geven: hoe het was? hoe het is? en hoe het wordt? We nodigen uit om daar over mee te praten. Ik zou zeggen: kom woensdagavond naar Hotel Hartlief (20.00 uur) in Buinen.”