Statenvragen Partij voor de Dieren: worden Groninger plassen ook volgestort met verontreinigde bagger?

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen wil van Gedeputeerde Staten weten hoe het verondiepen van natuurplassen in de provincie Groningen is geregeld. Dit naar aanleiding van een uitzending van ‘Zembla’ op 23 september.

Hierin was te zien dat in veel voormalige zandwinplassen sterk verontreinigde grond en bagger wordt gestort. Fractievoorzitter Ankie Voerman wil van GS weten of dit ook in Groningen gebeurt.

,,De Groninger natuur is geen vuilstortplaats – veel geld en moeite steken in natuurherstel en zwemwaterkwaliteit en tegelijkertijd willens en wetens het watermilieu vervuilen is niet uit te leggen”, zegt zij.

,,Wij hopen dat de provincie ons kan geruststellen over bijvoorbeeld de demping van het Ceresmeer in Stadskanaal, waar toestemming is verleend voor het storten van aanzienlijk verontreinigde bagger. Weet de provincie wel precies wat daar gestort wordt, en hoe en door wie wordt het water gecontroleerd?”

Bescherming natuur en volksgezondheid

De Partij voor de Dieren wil bovendien weten of de nu geldende regelgeving de Groninger natuur en volksgezondheid afdoende beschermt. Ook dringt zij aan op aanvullende provinciale eisen en onafhankelijke monitoring van de waterkwaliteit.

Daarnaast vraagt de PvdD of in de nabije toekomst meer plassen worden verondiept, en of deze plassen ook opgevuld zouden worden wanneer géén sprake zou zijn van slib dat bedrijven kwijt moeten.