Perspectief voor natuur en landbouw in Lauwersmeergebied

Herstel van een natuurlijkere overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk, zonder dat de landbouw daar last van heeft. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen.

De gesprekken vonden plaats nadat er zorgen waren geuit over doelen voor het zoutgehalte in het Lauwersmeer, voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.

Harde overgang

Op dit moment zorgen de R.J. Cleveringsluizen en de dijk voor een relatief harde overgang tussen zoet en zout water. Dat is niet goed voor vissen en de natuurkwaliteit van de Waddenzee en het Lauwersmeer. Voor de landbouw is het belangrijk dat er zoet water beschikbaar is. Om met beide goed rekening te kunnen houden moet er eerst een uitgebreider meetsysteem van het zoutgehalte in en om het meer opgezet worden.

Landbouw

Met een verbeterd openbaar meetnet op en rond het water kan iedereen straks ieder moment van de dag de actuele gegevens rondom het zoutgehalte bekijken. Hiermee kan ook beter onderzocht worden wat het zoute water doet en waar het vandaan komt. Op basis van de actuele metingen kan het waterschap meteen ingrijpen, mocht dat nodig zijn, bijvoorbeeld met de bediening van de sluizen. Ook wordt er gekeken of de zoetwatervoorraad rond het Lauwersmeer voor de landbouw verbeterd kan worden.

Vismigratie

Een andere uitkomst van de gesprekken is dat het visvriendelijk lozen van water (spuien) via de R.J. Cleveringsluizen, verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Voor deze soorten is zo visvriendelijk mogelijk spuien heel belangrijk.

Vervolg

In november en december bespreken het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest en Provinciale Staten van Groningen de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.

Voor meer informatie over de provincie Groningen, ga naar www.provinciegroningen.nl.

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via: www.officielebekendmakingen.nl.