Voor het eerst in 6 jaar maaiwerkzaamheden in Onnerpolder

WATERHUIZEN - Voor het eerst in 6 jaar vinden momenteel maaiwerkzaamheden plaats tussen Waterhuizen en Haren - ten zuiden van de Dr. E.H. Ebelsweg.

Met een speciale rupsmaaier wordt de ruige vegetatie in natuur- en waterbergingsgebied de Onnerpolder gemaaid en afgevoerd. De langdurige droogte maakt het gebied toegankelijk voor de zware maaimachine.

Onnerpolder

De Onnerpolder bestaat uit voormalige landbouwgronden die door Het Groninger Landschap (deels) worden omgevormd tot natuurgebied. De polder is onderdeel van het veel grotere natuur-, waterberging- en recreatiegebied het Hunzedal dat ook het Zuidlaardermeer omvat.

Lees verder na het kaartje.

Welig tierende pitrus

De reden van het maaien is dat de plant pitrus op de voormalige landbouwgrond zo welig tiert dat het de ontwikkeling van een meer gevarieerder moerasvegetatie onmogelijk maakt.

Normaal gesproken laat pitrus zich goed terugdringen door intensief maaibeheer en enkele maanden hoog waterpeil, maar de vochtige ondergrond maakt de Onnerpolder doorgaans ontoegankelijk voor maaimachines.

Droge zomer

De droge zomer heeft er toe geleid dat een speciale rupsmaaier het gebied nu kan bewerken. De maaier heeft brede rupsbanden die er voor zorgen dat de machine niet in de veengrond wegzakt.

De werkzaamheden zijn uitgesteld tot het zeldzame porseleinhoen en andere moerasvogels hun jongen hadden grootgebracht.

Meer dan 100 ton maaisel

In totaal wordt zo’n 11 hectare pitrus verwijderd. Het gaat om meer dan 100 ton maaisel. Dit maaisel krijgt een toepassing als humusrijk strooisel voor akkers. Zo hoeft er geen kunst- of drijfmest gebruikt te worden en krijgt de akkerbouwer op duurzame wijze een hogere opbrengst aan gewassen.

Het maaien gebeurt door het in natuurvriendelijk maaibeheer gespecialiseerde bedrijf Firma De Vries uit Cornjum. Het maaisel wordt afgevoerd door loonwerker Rensema uit Westerbroek.

De natuurbeheerders van Het Groninger Landschap zorgen voor de begeleiding van de werkzaamheden.

Komende maanden zullen de resterende pitruswortels afsterven door het hogere winterwaterpeil en zal ruimte ontstaan voor nieuw moerasplanten..