Alternatief X1 definitieve keuze voor verdubbeling N33

ZUIDBROEK - Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het voorkeursalternatief voor het project ‘N33 Midden’ vastgesteld.

De keuze is definitief gevallen op alternatief X1, dat uit de omgeving is aangedragen. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems Dollard Regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving.

Verder biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur.

Eind januari van dit jaar werd alternatief X1 al gekozen als voorlopig voorkeursalternatief. Hierop volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting van Appingedam verder bekeken.

De in februari en maart gehouden consultatieronde heeft naast enkele bezwaren vooral veel positieve reacties gebracht. Dit heeft het bestuurlijk duo gesterkt in de overtuiging dat X1 een breed gesteunde keuze is. Dat neemt niet weg dat er nog zorgen zijn. Daar wordt de omgeving de komende periode weer bij betrokken.

Consultatieronde

Samen met ondernemers en gemeente Appingedam is nader onderzoek gedaan naar de zuidelijke aansluiting van Appingedam. Beide partijen hebben zorgen geuit over de bereikbaarheid van bedrijventerrein Fivelpoort en Woldweg.

De 5 onderzochte opties blijken allemaal ruimtelijk en landschappelijk grote gevolgen te hebben, hebben qua effecten (verkeer, bereikbaarheid) weinig meerwaarde en doen de uitgangspunten van het voorkeurstracé te veel teniet. Daarom hebben deze varianten niet tot verdere aanpassing van het ontwerp geleid.

Samen met direct betrokkenen wordt de aansluiting aantrekkelijk gemaakt door middel van ontwerpaanpassingen en bewegwijzering.

Wat betreft de zorgen over de drukte op de Farmsumerweg is geconcludeerd dat de oorzaken hiervan vooral buiten het project ‘N33 Midden’ liggen. De provincie Groningen gaat de gemeente Appingedam ondersteunen bij het onderzoek naar oplossingen.

Ten opzichte van het voorgenomen voorkeursalternatief is, ook als resultaat van de consultatie, besloten om ter hoogte van het buurtschap Korengarst (bij Noordbroek) de weg enkele meters te verleggen. Hierbij wordt consequent dezelfde bermbreedte en obstakelvrije breedte gehanteerd . Om de problemen op de parallelweg met betrekking tot wateroverlast en verblinding tegen te gaan.

Volledig energieneutraal

Provincie Groningen en ministerie spraken eerder de ambitie uit de ‘N33 Midden’ als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf, ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. De geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal biedt kansen voor een ecologische verbindingszone.

Samen met overheden en partners in de omgeving is een intentieovereenkomst duurzaamheid in voorbereiding. Daarin spreken diverse organisaties uit dat ze gaan samenwerken, om te komen tot een van de meest duurzame rijkswegen in Nederland.

Vervolgproces

Het voorkeursalternatief wordt nu, op grond van de Tracéwet, uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt.

De OTB-fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase.

De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.

Meer hierover op: www.n33midden.nl.