Midden-Groningen moet reserves aanwenden voor begroting

Hoogezand - De gemeente Midden-Groningen moet haar reserves aanwenden om de begroting voor 2019 sluitend te krijgen. 

Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting 2019 en de meerjarenraming voor de jaren 2020 – 2022.

De totale begroting bedraagt 208 miljoen euro. In 2019 is het begrotingstekort 3,4 miljoen euro. B en W vragen de gemeenteraad in te stemmen met de begroting en het tekort in 2019 te dekken door inzet van de algemene reserve.

Wethouder Erik Drenth: “We constateren dat Midden-Groningen het op dit moment financieel moeilijk heeft. De belangrijkste oorzaken zijn ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft, zoals maatregelen van het Rijk en hogere ambtenarensalarissen."

Uitvoering

B en W willen de ambities - genoemd in het coalitieakkoord 2018-2022 en de Voorjaarsnota – uitvoeren. Tegelijkertijd is er ten opzichte van de Voorjaarsnota sprake van extra verwachte toename van de uitgaven. Drenth: “Het college zet zich met deze begroting in om de ambities van het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota in te vullen. De extra middelen voor bewonersinitiatieven, dorpen en wijken en het onderhoud van de openbare ruimte uit de Voorjaarsnota zijn daarom ook in deze begroting verwerkt. En we bouwen verder: in Overschild werken wij samen met de bewoners aan dorpsvernieuwing, in combinatie met de versterkingsoperatie. In het Sociaal Domein is ons streven om met elkaar er voor te zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. De financiële tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet baren zorgen. Met een pakket maatregelen op korte en lange termijn zetten we erop in dat de uitgaven in het Sociaal Domein in overeenstemming zijn met het beschikbare budget.”

Voorjaarsnota 2019

Bij de presentatie van de Voorjaarsnota in 2019 volgen voorstellen om te komen tot een betere financiële positie. "Bij de Voorjaarsnota van 2019 hebben we zicht op het eerste boekjaar van Midden-Groningen, en kunnen we passende maatregelen presenteren”, stelt Erik Drenth.