Voorjaarsnota Midden-Groningen: financiën op orde brengen, impuls aan leefbaarheid en duurzaamheid

HOOGEZAND - Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen willen de financiën op orde brengen en een impuls geven aan leefbaarheid en duurzaamheid. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde voorjaarsnota.

In de voorjaarsnota worden de plannen uit het collegeprogramma naar beleid en middelen vertaald. “Zoals in het collegeprogramma is aangegeven willen wij een flinke impuls geven om het wonen en werken in Midden-Groningen nog aantrekkelijker te maken. Dat doen wij onder andere door het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. We stellen de raad voor hierin € 1,5 miljoen extra te investeren. Ook stellen wij voor om € 140.000 extra beschikbaar te stellen voor dorpen en wijken en € 200.000 extra voor cofinanciering van bewonersinitiatieven. We kunnen onze ogen echter niet sluiten voor een tekort van ruim €2 miljoen per jaar bij ongewijzigd beleid tot 2020”, zegt Erik Drenth, wethouder Financiën.

Uitvoeringsagenda

Midden-Groningen werkt sinds januari met een ‘uitvoeringsagenda’. Hierin worden taken en werkzaamheden aangegeven die al in gang zijn (of worden) gezet.

De gemeente wil zoveel mogelijk de inwoners betrekken bij haar activiteiten. Dat gebeurt al bij de versterkingsopgave in Overschild, waar bewoners de gevolgen van de gaswinning combineren met een nieuwe toekomstvisie. De gemeente ondersteunt deze aanpak en wil € 774.000 per jaar uitgeven (en gaat er vanuit dat deze kosten door andere partijen worden gefinancierd).

Voor de ontwikkeling van de Woonvisie is € 150.000 opgenomen in de voorjaarsnota. Met extra investeringen (€ 188.000) in duurzaamheid werkt Midden-Groningen aan een groene toekomst. Er wordt € 500.000 gestort in een revolverend fonds. In het minimabeleid wordt € 300.000 per jaar geïnvesteerd.

Voor het ‘anders omgaan met afval’ worden de meningen van bewoners verzameld. Zij worden ook betrokken bij de invoering van de omgevingswet en bij de meerjaren onderhouds- en investeringsplanning van sportaccommodaties.

Tekorten

In het sociale domein wordt rekening gehouden met grote financiële tekorten op de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet. In de zorg zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. De gemeente wil daarbij meer inzetten op preventie: voorkomen dat mensen in problemen komen én meer algemene voorzieningen in plaats van indicaties voor individuele ondersteuning. De voorzieningen moeten passen binnen de reguliere begroting.

Om ervoor te zorgen dat jongeren zorg krijgen die ze nodig hebben en om meer grip op de kosten te krijgen worden in 2018 € 2 miljoen en in 2019 € 1 miljoen incidenteel opgenomen in de begroting.

Negatief resultaat

De afzonderlijke jaarrekeningen 2017 van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde leiden tot een totaal negatief resultaat van € 6,1 miljoen. Dit bedrag heeft een negatief effect op de vermogenspositie van gemeente Midden-Groningen.

“Om het weerstandsvermogen te verbeteren hebben we de reserves en voorzieningen doorgelicht. Dit levert € 11 miljoen op. Ons streven is dus om de financiële situatie van Midden-Groningen gezond te krijgen. Daarom stellen wij aan de raad voor om de vrijval uit deze reserves en voorzieningen toe te voegen aan de algemene reserve.”

Bezuiniging en verhoging OZB

Naast de extra uitgaven bespaart de gemeente op kosten voor het personeel. Drenth: “We hebben 3 gemeenten samengevoegd. Dat betekent dat we voor sommige taken minder personeel nodig hebben. Tegelijkertijd blijven we investeren in een sterke organisatie, onder andere door de organisatie te verjongen en door langlopende achterstanden op te lossen, zodat er daarna efficiencywinst kan worden geboekt.”

Verder wordt aan de raad voorgesteld om de OZB met 5 % te verhogen. “Om de tekorten van 2018-2020 weg te werken en om al onze plannen te kunnen uitvoeren vragen wij dus een bijdrage van de bevolking. Met hen willen we samen verder bouwen aan een mooie en aantrekkelijke gemeente.”