Nieuwe subsidie waterbeheer voor landbouwbedrijven

REGIO - Organisaties en bedrijven in de agrarische sector kunnen van 26 februari 2018 tot 30 april 2018 subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater.

De provincie Groningen heeft samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar gesteld voor maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De maatregelen sluiten aan bij de internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.

Waarom deze regeling?

De regeling is bedoeld om maatregelen te ondersteunen die agrarische ondernemers kunnen gaan uitvoeren op hun percelen die de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit verbeteren. Het kan gaan om verbetering van de bodemstructuur, het verminderen van perceelemissies, het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van verdroging.

Voor wie is de regeling bedoeld?

In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in de provincie Groningen kunnen landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor voorlichting over optimalisering van het gebruik bufferzones gericht op het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van akkerland naar oppervlaktewater. In het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kan subsidie worden aangevraagd voor het ontwerpen, ontwikkelen en in de praktijk testen van beslissingsondersteunende systemen voor de landbouw waarmee wordt bijgedragen aan verbetering van de bodemstructuur en daarmee aan de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit.

Subsidiebedrag

Het subsidieplafond bedraagt 300.000,- euro voor het Groningse beheergebied van waterschap Hunze en Aa's en 480.000,- euro voor het Groningse beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Er gelden verschillende maximale vergoedingen voor de activiteiten die onder de regeling vallen. Aanvragen kunnen vanaf 26 februari worden ingediend via de website van de provincie Groningen.