Vroeger en Nu | Twee gemeenten: Hoogezand en Sappemeer

HOOGEZAND-SAPPEMEER - - Voor deze drieënveertigste en laatste aflevering van de rubriek Vroeger en Nu in het jaar 2017, waarin we staan aan de vooravond van de entree van de nieuwe gemeente Midden -Groningen, blikken de redacteuren van Vroeger en Nu, aan de hand van twee oude foto’s, terug op de totstandkoming 68 jaar geleden van de nu nog gemeente Hoogezand – Sappemeer.

We hebben dit keer gekozen voor afbeeldingen van de gemeentehuizen van de gemeente Hoogezand (1935) en van de gemeente Sappemeer (1948). Tot 1 april 1949 waren Hoogezand en Sappemeer aparte gemeentes met elk een gemeentehuis, respectievelijk aan de Hoofdstraat en de Noorderstraat.

Het was destijds niet gemakkelijk geweest om Hoogezand en Sappemeer te laten fuseren tot één gemeente. Reeds in 1827 kwam een samenvoeging aan de orde : de economische toestand noopte tot bezuinigen. De Provinciale Staten waren vóór een fusie, aangezien het aantal ambtenaren zou verminderen, de gemeenteraad van Hoogezand verklaarde echter ‘dat zij eene vereniging niet wenselijk acht’.

Vijf jaar later, we schrijven 6 januari 1832 , dient een aantal inwoners van Hoogezand en Sappemeer een verzoekschrift tot samenvoeging in bij Zijne Majesteit Koning Willem I der Nederlanden. Nu lag de gemeenteraad van Sappemeer dwars : de afstand tot het nieuwe centrum in Hoogezand zou te groot worden en de waarde van de onroerende goederen in Sappemeer zou dalen.

Na mislukte pogingen in achtereenvolgens 1912, 1924, 1937 en 1945 kwam er eind ’48 van de vorige eeuw een doorbaak : het ontwerp tot samenvoeging werd aangenomen. De nieuwe gemeente zou 20.888 inwoners gaan tellen. Eindelijk waren Hoogezand en Sappemeer verenigd en het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden meldde bij wet van 5 januari 1949 tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand en Sappemeer : ‘Wij Juliana, Bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje – Nassau, enz.,enz.,enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten : Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, de gemeenten Hoogezand en Sappemeer samen te voegen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : Artikel 1 : Met ingang van 1 April 1949 worden de gemeenten Hoogezand en Sappemeer samengevoegd tot een nieuwe gemeente, welke de naam Hoogezand – Sappemeer draagt. Artikel 2 : Te rekenen van 1 april 1949 gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen over op de nieuwe gemeente’.

De redakteuren van Vroeger en Nu, Janneke Hessing en Wim A.H. Rozema, www.historische-vereniging-hs.nl , wensen u goede feestdagen en een gezond en alleszins voorspoedig 2018!

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com