Bijeenkomst rond procedure scheepswerf Pattje

Hoogezand-Sappermeer - In de procedure rond scheepswerf Pattje zal de gemeente voor het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning een bijeenkomst houden voor bewoners om de stand van zaken en de planning door te spreken. De gemeente stuurt een brief naar het bedrijf en een afschrift naar de omwonenden en Provinciale Staten om hen op de hoogte te brengen van de ter inzagelegging en de huidige stand van zaken.

In november 2016 heeft de scheepswerf Pattje een omgevingsvergunning aangevraagd en verzocht de activiteiten van het bedrijf  tot die tijd te gedogen. Het college heeft daar eind december 2016 mee ingestemd en heeft een gedoogbeschikking verleend. De ODG verwachtte dat het ontwerpbesluit al in januari ter  inzage gelegd kon worden. Dit is niet gelukt doordat bleek dat aanvullende stukken nodig waren. Deze stukken heeft de werf inmiddels verstrekt.