Groen licht voor duurzaam beheer grutto-gebied Onnerpolder

ONNERPOLDER - Het gebied ten zuiden van de stad Groningen, tussen de oude Hunze en de Hondsrug, is van oudsher een vogelgebied bij uitstek. Op de vochtige graslanden komen al sinds jaar en dag veel weidevogels voor. Het aantal soorten mag gerust bijzonder worden genoemd. In het voorjaar zijn grutto, tureluur, kievit en scholekster volop te horen. Maar ook zomertaling, wulp, veldleeuwerik, watersnip en slobeend zijn jaarlijks in het gebied te vinden.

Daar waar het gebied fantastisch is voor natuur en de weidevogels, is het geen eenvoudig gebied om boer te zijn. Juist in de natte Onnerpolder bleef in het kader van de Herinrichting Haren omstreeks 2010 meer dan 150 hectare landbouwgrond ‘over’. Boeren stopten het bedrijf of kozen voor hogere en drogere gronden. Een groep boeren, verenigd binnen de agrarische natuurvereniging Stad en Ommeland, zag hierin een kans. Zowel voor hun agrarische bedrijven als voor de weidevogelstand in het gebied. Samen gingen zij in overleg met de provincie Groningen en stelden samen met de toenmalige Dienst Landelijke Gebied (nu Prolander) en Stad en Ommeland een plan op.

In juni 2011 boden zij dit Inrichtings- en beheerplan Onnerpolder aan toenmalig gedeputeerde Van der Ploeg aan. Het duurde geruime tijd voordat er werkelijk schot in de zaak kon komen. Maar de provincie en Prolander hielden voet bij stuk en verleenden ambtelijk en bestuurlijk alle nodige medewerking. Ook natuurorganisatie Het Groninger Landschap deed een bijdrage door op ongeveer 20 hectare van haar bezittingen ruimte te maken voor particulier natuurbeheer door twee boeren.

Stad en Ommeland en Het Groninger Landschap het beheer van de natuurgebieden en het omringende boerenland zo goed mogelijk af, voor zoveel mogelijk diversiteit in het gebied. Op vrijdag 1 juli 2016 was het dan eindelijk zover. Ongeveer 120 hectare natuur werd eigendom van zes lokale boeren. Zij zullen daar, via particulier natuurbeheer, alles in het werk stellen voor behoud van de weidevogelpopulatie. Verder kopen zij bijna 40 ha landbouwgrond van de provincie Groningen waarop aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan.

,,Het is prachtig dat deze groep boeren ook dit deel van de Onnerpolder op een natuurvriendelijke manier gaat gebruiken. Want wat is er mooier om in het voorjaar allerlei weidevogels te horen,’’ stelt gedeputeerde Henk Staghouwer. ,,Het is goed voor de flora en fauna om zo met deze polder om te gaan. De provincie wenst de boeren alle succes.’’

Zodra de handtekeningen zijn gezet gaat de groep boeren uit Onnen en Noordlaren aan de slag als professioneel natuurbeheerder. Op basis van de officiële Sovon-vogeltellingen wordt jaarlijks het beheer geëvalueerd en verbeterd. Ook kan vanaf nu het certificeringstraject worden ingezet. Mooie stappen voor het behoud van één van de mooiste weidevogelgebieden van Groningen.