Besluitvorming bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof rond zomer

HOOGEZAND - De start van de ontwerpfase van het bestemmingsplan Stadshart-Tussenhof in Hoogezand loopt vertraging op. Het is de bedoeling dat rond de zomer van 2019 besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. De gesprekken met de drie woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie over de afname van de woningen in het plangebied zijn nog niet afgerond.

Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Dit gebeurt in verschillende deelprojecten. Eerst is het gebied ten zuiden van het spoor aan de beurt, de ‘Tussenhof’ genoemd. Dit zijn de huidige locaties aan de Kerkstraat aan de beide zijden van de Erasmusweg.

Aantrekkelijk en gevarieerd woongebied

Wethouder Jan Jakob Boersma: “De Tussenhof moet een aantrekkelijk en gevarieerd woongebied in het centrum van Hoogezand gaan worden. Dat gaat lukken en daar blijven wij ons sterk voor maken, ook al zijn de gesprekken met de woningcorporaties nog niet afgerond.”

Van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 lagen het voorontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage. Er is daarna gewerkt aan enkele aanpassingen van het Beeldkwaliteitsplan, de wederzijdse belangenafweging tussen bedrijven en woningen, de effecten van het geluid van het spoor en de wegen op de nieuwe woningbouw en de effecten van de woningbouw op de spoorwegovergang Kerkstraat. Het is nu de bedoeling om het ontwerp bestemmingsplan, na behandeling door het college, in het voorjaar van 2019 in procedure te brengen. Iedereen heeft dan nogmaals de mogelijkheid de plannen te bekijken, vragen te stellen en een zienswijze in te dienen.

Achtergrond

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, Geveke bouw en de woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie hebben op 18 april 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Stadshart Noord. Hierin hebben zij de intentie uitgesproken om de problematiek in de Kerkstraat en omgeving samen aan te pakken door middel van sloop, (gedeeltelijke) renovatie en nieuwbouw alsmede tot een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

De gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn percelen en panden aangekocht, is bestaande bebouwing gesloopt en zijn deelgebieden herontwikkeld. Het Stadshart bestaat uit 2 delen: het zuidelijk- en het noordelijk deel. De vernieuwing van het Stadshart-Zuid, met onder andere de realisering van het ‘Kielzog’ en upgrade van het winkelcentrum ‘De Hoge Meeren’ is gereed. De vernieuwing van het Stadshart Noord is in voorbereiding. Doelstelling van de gebiedsontwikkeling is het afronden van het stadscentrum met een zorgvuldige aansluiting op en overgang naar de aangrenzende bebouwing.