Positief resultaat jaarrekening gemeente Slochteren

SLOCHTEREN - De jaarrekening van de gemeente Slochteren meldt dat er over 2014 een positief resultaat is van ruim € 80.000.

Dat is iets minder dan was begroot.

Overschot wordt buffer

Het college stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de reserves. Als de gemeente in de komende jaren minder geld van het rijk krijgt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wmo, is er een iets grotere buffer om dit op te kunnen vangen. Hiermee kunnen voorzieningen voor kwetsbare inwoners zo goed mogelijk op peil blijven. Het rekeningresultaat over het afgelopen jaar laat ook zien dat de gemeente in de komende jaren scherp op de uitgaven moet blijven letten om financieel gezond het herindelingsproces in te gaan.

Opvallende zaken op jaarrekening Slochteren

De meeste voorgenomen zaken in de programmabegroting zijn in het afgelopen jaar ook gerealiseerd. Opvallende zaken zijn: -       de verbetering en verduurzaming van maatschappelijke accommodaties; -       een gedegen voorbereiding op de drie decentralisaties; -       de invlechting van het team beheer van de gemeente Menterwolde bij de Slochter werkmaatschappij IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte); -       de structuurvisie Harkstede is vastgesteld; -       met een goed resultaat werkte Slochteren met een verzamel-bestemmingsplan.

Extra activiteiten

Extra activiteiten in 2014 kwamen vooral voort uit de gaswinningsproblematiek, waaronder het opstellen van een leefbaarheidsvisie. Ook het proces van gemeentelijke herindeling heeft veel inzet gevraagd en in het programma voor de decentralisaties zijn de activiteiten voor het grootste deel met inzet van eigen medewerkers uitgevoerd. Verder zijn de ruimtelijke plannen herijkt om ze aan te passen aan de gewijzigde woningmarkt en is de gemeente gestart met de actualisatie van het woonplan om de mogelijkheden voor particuliere woningbouw te verruimen.

Wijze van behandeling

Vóór 15 juli 2015 moet de vastgestelde jaarrekening 2014 aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie worden gezonden. Daaraan voorafgaand wordt de jaarrekening besproken in de commissie financiën van 19 mei 2015 en behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni 2015.