Programmabegroting 2014 gemeente Hoogezand-Sappemeer sluitend

HOOGEZAND - Ondanks de lastige tijden en onzekere vooruitzichten presenteerde het college van Burgemeester en Wethouders vrijdag 17 oktober een sluitende programmabegroting voor het jaar 2014 aan de gemeenteraad.

Ook de ramingen voor de volgende jaren zijn sluitend. De programmabegroting wordt behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 12 november 2013, aanvang 19.00 uur.

Lichtpuntjes

In Nederland lijkt er sprake van een pril en voorzichtig economisch herstel. De crisis in de woningmarkt lijkt over haar dieptepunt heen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer hoopt in de toekomst te profiteren van deze ontwikkelingen. Het college kijkt in deze context nadrukkelijk niet alleen naar wat er straks misschien niet meer kan, maar vooral ook naar wat er allemaal wel gebeurt en hoe Hoogezand-Sappemeer de sterke en sociale gemeente blijft, waar het goed wonen, werken en leven is. Belangrijke investeringen in (sociale) structuurversterkende projecten, economische speerpunten en het stadshart blijven overeind. Het perspectief van het college is een gemeente waarin iedereen zoveel mogelijk actief meedoet, naar vermogen verantwoordelijkheid neemt en bereid is iets voor een ander te doen. Het college ziet niet alleen donkere wolken, maar duidelijk ook lichtpuntjes en concludeert dat Hoogezand-Sappemeer er ondanks de crisis goed voor staat.

Kansen

Tenslotte kunnen de nieuwe taken die op de gemeente afkomen naast risico’s in financiële zin ook kansen bieden om als gemeente dichter bij de burger en ook efficiënter naar de burger op te treden.

Actief

Dit college vindt het van groot belang dat iedereen deel kan nemen en ook deelneemt in de maatschappij. Daarvoor zijn blijvend investeringen nodig. Wij blijven inzetten op participatie in brede zin en op re-integratie van burgers met een grote of beperktere afstand tot de arbeidsmarkt met als ultiem doel dat zij weer regulier in de arbeidsmarkt opgenomen worden. Het huidige kabinet wil een deel van de rijkstaken overdragen aan de gemeenten. Naar het zich nu laat aanzien zal het rijk een stevige korting toepassen op de daarbij behorende budgetten, in de veronderstelling dat gemeenten deze taken effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft niet de middelen om de budgetten voor deze nieuwe taken te verhogen en zal daarom op een andere manier met deze spanning moeten omgaan.

Ramingen sluitend

De meerjarenramingen zijn sluitend. In de periode 2015 -2017 zijn incidentele middelen ingezet om de incidentele kosten te dekken. Dit kan niet ieder jaar. Daarom is er het risico dat de periode na 2017 weer een tekort zal laten zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het rijksbeleid. De periode na 2017 is ook onzeker door een naderende herindeling. Deze zal waarschijnlijk gepaard gaan met aanzienlijke frictiekosten en een stijgend vorming- en opleidingsbudget. Ook nemen de financiële risico’s voor de gemeente toe als gevolg van de decentralisaties. Er is echter ook sprake van een aantal positieve effecten op langere termijn. In 2018 zullen de maatregelen die we genomen hebben voor het onderwijs hun effect hebben. Hetzelfde geldt voor de oprichting van de werkmaatschappij Werk; Re-integratie; Inkomen. Ook de besluitvorming in de kerntakendiscussie over het Kielzog, de Kalkwijk en het sociale domein zullen in die periode effect hebben. Het college verwacht op deze wijze ongeveer één miljoen euro in te kunnen boeken. Gezien de naderende gemeentelijke herindeling en de relatief lage lastendruk ten opzichte van ook de gemeenten die wij als herindelingpartner zien, wil het college ook nadrukkelijk op de optie lastenverzwaring wijzen in plaats van verder te bezuinigen, om op deze manier het voorzieningenniveau voor de burgers in stand te houden.

Lastendruk

OZB: De lokale lastendruk wordt bepaald door het OZB-tarief (Onroerende Zaakbelasting), de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen. De OZB-tarieven stijgen alleen met het inflatiepercentage: 2,5%. ASH: Het uitgangspunt is dat de tarieven van de afvalstoffenheffing (ASH) volledig kostendekkend zijn. Het vastrecht in 2014 blijft gelijk aan 2013: € 137,64. De kosten per aanbieding blijven ook gelijk: bijvoorbeeld €6,52 voor een minicontainer van 240 liter.

Rioolheffing

De rioolheffingen blijven eveneens gelijk ten opzichte van 2013. De rioolaansluitheffing komt neer op €94,32. De rioolafvoerheffing bedraagt € 93,24.De genoemde tarieven voor 2014 zijn onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad in november 2013.