Hoogezand-Sappemeer neemt fysieke maatregelen aan onbewoonde woning

Hoogezand - Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer hebben een last onder bestuursdwang opgelegd aan de eigenaar van de woning aan de Van Effenstraat 10 in Hoogezand.

De gemeente gaat (fysiek) handhavend optreden tegen het verval van de woning die al geruime tijd onbewoond is. De risico’s voor de omgeving op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid worden daarmee aangepakt en grotendeels opgelost. Om de onrechtmatige situatie ongedaan te maken voert de gemeente vanaf maandag 19 januari 2015 09.00 uur maatregelen uit.

Ernstige verpaupering

Bij de particuliere tussenwoning aan de van Effenstraat is sprake van (ernstige) verpaupering door achterstallig onderhoud en leegstand. Dit geldt voor zowel de woning als voor de aangrenzende tuin. De leefomgeving van de buurt wordt er in meegenomen. Directe buren hebben als gevolg van de leegstand en het achterstallige onderhoud last van lekkage en vochtproblematiek in hun eigen woning. De gemeente gaat op kosten van de eigenaar de verloederde achtertuin opruimen, de woning leeghalen, de lekkende delen van het dak repareren, de gevel herstellen waar nodig én de woning droogstoken en verwarmen gedurende een periode van tenminste 2 maanden.

Klachten uit de buurt

Ondanks de beperkte rol die de gemeente kan spelen in deze private situaties is er, na klachten uit de buurt, vanaf 2009 gepoogd in samenspraak met de eigenaar tot een oplossing te komen. Diverse gesprekken en geboden (financiële/ fysieke) ondersteuning richting eigenaar hebben in de afgelopen jaren niet tot het gewenste resultaat geleid. De eigenaar van de woning is inmiddels niet (meer) te traceren.

Sterke fysieke achteruitgang

Mede doordat de woning sinds een aantal jaren niet meer wordt verwarmd (vanaf begin 2012 zijn gas/ water/ elektra afgesloten) en de vrieskou, is er sinds de winterperiode 2013/ 2014 sprake van sterke fysieke achteruitgang. De inspectierapporten die zijn opgesteld in 2014 door de toezichthouder van de Omgevingsdienst Groningen bevestigen dit. Om deze reden is in oktober 2014 besloten over te gaan tot actie, mede gezien de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor omwonenden. In de laatste maanden van 2014 is de juridische weg gevolgd om de eigenaar van de woning op te roepen tot een herstel van de woning. Ondanks publiekelijke oproepen is er geen gehoor gegeven aan deze ambtelijke waarschuwing. Dit blijkt uit de hercontrole aan de woning op 17 december 2014. Aan de daarnaast opgelegde verplichting zich te melden bij de gemeente is evenmin gehoor gegeven.

Spoedeisende gevallen

Het opleggen van deze last onder bestuursdwang is met inachtneming van artikel 5:31, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat in spoedeisende gevallen, waarvan sprake is gelet op de ernst van het verval en de weersomstandigheden, bestuursdwang mag worden toegepast zonder een (2de) voorafgaande begunstigingstermijn voor belanghebbenden om zelf nog de benodigde maatregelen te treffen.