Maakbaar Westerbroek knokt voor behoud dorpsschool

Westerbroek - Tekorten op de onderwijsfinanciering zijn voor onderwijswethouder Erik Drenth van Hoogezand-Sappemeer de aanleiding om het openbaar onderwijs kritisch onder de loep te nemen.

De plannen houden de gemoederen in Westerbroek flink bezig. Zeker omdat de raad in 2014 de goedkeuring heeft gegeven voor de bouw van een multifunctioneel centrum waarin de Jan Ligthartschool is gehuisvest. De toekomst van het openbaar onderwijs maakt dat het dorp kansen heeft, zegt een aantal ouders, verenigd in Maakbaar Westerbroek.

Bestaansrecht school

Maakbaar Westerbroek spreekt, samen met de medezeggenschapsraad, de dorpsvereniging en Stichting Dorpshuis Aalmanshuus, met het gemeentelijk schoolbestuur over het bestaansrecht van de school. De gesprekspartners zijn enthousiast over de diverse scenario’s die inmiddels zijn aangedragen. “Het verdwijnen van de school zou een groot verlies zijn voor de leefbaarheid van Westerbroek”, menen Esther de Vries en Caren Dieterman van Maakbaar Westerbroek. “Het schoolplein is de schakel tussen veel sociale contacten. De school waarborgt het levensritme in het dorp. Westerbroek kent een hechte gemeenschap met een bijzonder rijk verenigingsleven. Wonen in een dorp met een school is zeer aantrekkelijk. Leefbaarheid heeft zijn prijs, maar leefbaarheid levert ook veel op.”

Woonomgeving heeft aanzuigende werking

“Westerbroek vormt een aantrekkelijke woonomgeving. Het dorp heeft een gevarieerde flora en fauna. De ecologische hoofdstructuur loopt door het dorp. Een groot deel van de groene omgeving is in eigendom van Natuurmonumenten. Dit heeft een aanzuigende werking. Er is een goede aansluiting met de A7. De stad Groningen is op de fiets bereikbaar. Dit zijn kansen voor nieuwbouw in het landelijke gebied. Westerbroek heeft een stabiel inwoneraantal. "De ervaring is dat wie eenmaal in westerbroek gaat wonen daar nooit meet weg wil", weet Maakbaar Westerbroek.

Onderwijsbegroting

Het behoud van de school in Westerbroek heeft voor de gemeente Hoogezand uiteindelijk een positieve invloed, zegt Maakbaar Westerbroek. “Het sluiten van de school in Westerbroek lost op termijn het probleem, in de kern van Hoogezand, met een afnemend leerlingaantal en het tekort in de onderwijsbegroting ten gevolge van de vergrijzing, niet op. Integendeel er is een zeer reële verwachting dat de leerlingenaantallen in de komende jaren in Westerbroek zullen stijgen.”

Differentiatie opheffingsnorm

“Differentiatie van de opheffingsnorm is mogelijk. Maak een scheiding tussen stedelijk en landelijk gebied. Kort gezegd betekent dit dat voor dun bevolkt buitengebied andere normen gehanteerd kunnen worden dan voor dichtbevolkt stedelijke gebied. Dit verzoek is door andere schoolbesturen al ingediend bij het ministerie van OCW. Zorg voor variatie in het onderwijsaanbod: grote en kleine scholen, scholen met verschillende visies, et cetera. Zo raak je geen leerlingen kwijt aan andere besturen.”

School buiten gemeente

Dat risico is volgens Maakbaar Westerbroek levensgroot: “Ouders geven aan dat ze bij sluiting van de school in Westerbroek, kiezen voor een school in Groningen, Haren, of voor het bijzonder onderwijs.” http://youtu.be/D676i3yk2KY