B en W besluiten over 2 weken over kleine scholen in Westerbroek en Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer - Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer nemen naar verwachting 17 februari een besluit over de toekomst van de kleine scholen in Westerbroek en Kiel-Windeweer.

Vervolgens staan op 18 en 19 februari bijeenkomsten met ouders, ouderraden, schoolteams, medezeggenschapsraden en dorpsverenigingen gepland in respectievelijk Westerbroek en Kiel-Windeweer. De wethouders Erik Drenth en Peter Verschuren zullen hierin het collegebesluit toelichten en vragen beantwoorden.

Gemeenteraad

Pas na deze informatieronde behandelt de gemeenteraad het onderwerp; naar verwachting 16 maart opiniërend en 30 maart besluitvormend. Er gelden dan de gebruikelijke mogelijkheden voor het spreekrecht.

Rijksvergoeding voor het basisonderwijs

Hoogezand-Sappemeer telt 12 scholen voor openbaar basisonderwijs, waarvan de gemeente zelf het schoolbestuur vormt. Op dit moment zijn de scholen in Westerbroek en Kiel-Windeweer qua leerlingaantallen het kleinst. De rijksvergoeding voor het basisonderwijs is onvoldoende om met de huidige leerlingenaantallen op beide scholen op de lange termijn een goede onderwijskwaliteit te garanderen. Deze reden dwingt tot een keuze.

Verzoek B en W

De scholen in Kiel-Windeweer en Westerbroek zijn qua leerlingaantallen strikt genomen nu al te klein om open te blijven. Op 20 februari heeft het college van B en W het ministerie van OCW verzocht opnieuw gebruik te mogen maken van de regeling om op basis van de gemiddelde schoolgrootte in Hoogezand-Sappemeer de kleinste scholen gefinancierd te krijgen. Na het overleg met bewoners en ouders in Westerbroek op 10 december zijn intensieve vervolggesprekken gevoerd over de toekomst van de kleinste scholen en de leefbaarheid in Westerbroek en Kiel-Windeweer. In de eerste helft van januari 2015 heeft wethouder Erik Drenth in 4 bijeenkomst gesproken met ouders, schoolteams en medezeggenschapsraden van de beide scholen. Ook is er apart gesproken met vertegenwoordigers van de beide dorpen over leefbaarheid in relatie tot deze ontwikkelingen, dit samen met wethouder Peter Verschuren.

Multifunctioneel centrum

De situatie in Westerbroek verschilt van die in Kiel-Windeweer. In Westerbroek is op 2 december de voorbereiding van de bouw van het multifunctioneel centrum (MFC) voorlopig stopgezet door het college van B en W, omdat er eerst duidelijkheid moet zijn over de toekomst van de Jan Ligthartschool die deel uitmaakt van de huidige opzet van het MFC. Het gereserveerde geld voor het MFC blijft beschikbaar, maar mogelijk wijzigen de bouwplannen en de exploitatie-opzet omdat nu niet zeker is dat de school in zijn huidige vorm op deze locatie blijft bestaan.