Hoogezand-Sappemeeer wil oplossing voor spanning bedrijvigheid - leefbaarheid

Hoogezand - De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil een oplossing voor de spanning tussen bedrijvigheid en leefbaarheid.

Ze pleit voor een gezamenlijke aanpak en het vormen van een omgevingsfonds, met bijdragen van de gemeente, de provincie en het bedrijfsleven.

Spanning bedrijvigheid - leefbaarheid

Op een aantal locaties in Hoogezand-Sappemeer is spanning tussen bedrijvigheid en leefbaarheid. Bedrijven willen uitbreiden en bewoners willen veilig en zonder overlast kunnen wonen. Dit speelt zich vooral af in Waterhuizen, Foxhol, Martenshoek en Sappemeer-Oost.

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het oplossen van de knelpunten op lokaal niveau en is in maart 2014 begonnen met een programma-aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op een open planproces, waarbij bedrijven en bewoners specifieke input leveren. Ook is precies in kaart gebracht hoe de situaties van woningen en bedrijven op de betreffende locaties is. Duidelijk wordt wat het perspectief op genoemde locaties is en wat daar in uitvoerende zin voor nodig is.

Verantwoordelijkheid provincie

De provincie is in die situaties vaak als vergunningverlener betrokken en daarmee ook verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. De provincie is daarnaast verantwoordelijk voor een regionaal (en voor de gemeente kaderstellend) omgevingsbeleid, het stimuleren van de regionale economie en het regionaal afstemmen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Een extra reden voor provinciale inzet is volgens de gemeente Hoogezand-Sappemeer de medeverantwoordelijkheid van de provincie voor het kunnen ontstaan van de knelpunten binnen de gemeente.

Omgevingsfonds

Voor het structureel oplossen van de knelpunten is meer geld nodig dan de gemeente Hoogezand-Sappemeer (alleen) heeft. Voor de uitvoering hebben burgemeester en wethouders een begin gemaakt met fondsvorming. Hiervoor is 650.000 euro opgenomen in het collegeprogramma. De economische ontwikkeling op deze locaties is van groot belang voor de regionale economie en omwonenden hebben weinig of geen rechtszekerheid. De urgentie om de problemen op te lossen neemt toe, stelt de gemeente. Inmiddels is duidelijk dat er ongeveer 5 miljoen nodig is voor het oplossen van de problemen. Vanuit het fonds kunnen de knelpunten op het snijvlak van economie en leefbaarheid gezamenlijk worden aangepakt.