Burgemeester Slochteren te gast bij Kamercommissie Economische Zaken

Hoogezand-Sappermeer - Burgemeester Geert-Jan ten Brink van Slochteren was dinsdag aanwezig bij een rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aardbevingsproblematiek.

Hieronder een integrale weergave van Ten Brinks bijdrage aan deze bijeenkomst. 'Geachte leden van de commissie, Het rapport over de aardbevingsrisico's in Groningen betekent een nieuwe mijlpaal in de discussie over de gaswinning. Het rapport maakt duidelijk dat de veiligheid van de burgers in het beleid en in de besluitvorming over de gaswinning geen rol van betekenis heeft gespeeld. Het rapport verplicht ons allen. Veiligheid van de inwoners dient vanaf dit moment echt centraal te staan. In het eerste debat in uw Kamer over het rapport leek er grote overeenstemming te zijn over het overnemen van de hoofdlijnen van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. Dat stemt ons tevreden maar stelt ons geenszins gerust, waar de daad bij het woord moet worden gevoegd. De veiligheid is niet per definitie (zichtbaar en concreet voor de inwoners) gediend met een andere inrichting van het gasgebouw of het beter borgen van de onafhankelijkheid van de SodM, om enkele voorbeelden te noemen. Randvoorwaardelijk en bestuurlijk zeer zeker van groot belang, maar de inwoners zitten op andere consequenties uit het rapport te wachten als het gaat om hun veiligheid. En wij als lokale bestuurders ook. De productiemaatregelen uit oogpunt van veiligheid, waar u met verschillende nuances op aandringt, vinden veelal hun begrenzing in wat u voor de leveringszekerheid minimaal aan winning nodig vindt. Dat stelt ons teleur. U kunt niet langer de kool en de geit sparen zo lang veiligheid en leveringszekerheid met elkaar op gespannen voet staan. Op korte termijn moet daarom duidelijk worden welk winningsniveau veilig is of veilig gemaakt kan worden. Dat dient doorslaggevend te zijn. Leiden productiemaatregelen tot afstel van zwaardere bevingen of alleen maar tot uitstel? Onder welke voorwaarden kunnen we doorgaan met winnen en welke alternatieven zijn mogelijk als veilige winning niet mogelijk blijkt? Dat zijn de cruciale vragen die beantwoord moeten worden. In lijn met de aanbeveling van de Onderzoeksraad pleiten wij daarom voor een massieve inzet op onderzoek, ook met betrekking tot oplossingen die tot voor kort nog werden weggewuifd. Voor de korte termijn zetten we in op bouwkundig versterken van de gebouwen met de grootste risico's. Overheden dienen hierbij schouder aan schouder op te trekken. Dit kan echter maar een beperkt deel van de oplossing zijn. Die operatie wordt, zonder beperking van de nu bekende risico's in de toekomst, zo grootschalig dat het in inzet en doorlooptijd onuitvoerbaar is. Zo'n ingreep kan daarnaast niet van het gebied en de inwoners worden verlangd. Het dient daarom gecombineerd te worden met een gezamenlijke aanpak van de overheden, gericht op beperking van de risico's en waarborgen voor de veiligheid van de inwoners als uitgangspunt.'