OPOS: discussienota toekomstbestendige scholen

SLOCHTEREN - , KOLHAM, FROOMBOSCH - Stichting OPOS presenteerde 20 mei 2015 aan de schooldirecteuren en de leden van de medezeggenschapsraden de discussienota “Herinrichting scholenlandschap Stichting OPOS”.

Ook het onderwijspersoneel, de ouders/verzorgers van de leerlingen en alle andere direct betrokkenen ontvingen de discussienota.

Toekomstbestendige school

De stichting wil, nadat meerdere kleine scholen zijn gesloten, anticiperen op de krimp in de gemeente Slochteren door toekomstbestendige scholen te gaan inrichten met bij voorkeur een omvang van +/- 200 leerlingen. De toekomstbestendige school wordt zoveel als mogelijk ondergebracht in een multifunctionele accommodatie waarbij wordt ingezet op een doorgroei naar een integraal kind centrum. De kwaliteit van het onderwijs, de bereikbaarheid en de betaalbaarheid staan bij de herinrichting voorop.

Betrokken gebieden

Stichting OPOS geeft in de discussienota voor vijf gebieden ook de mogelijke gevolgen aan van de beleidskeuzes die in de nota zijn verwoord. Het betreft de gebieden Meerstad, Harkstede, Kolham-Froombosch, Slochteren-Schildwolde en Siddeburen-Hellum. De stichting wil de herinrichting vorm geven in samenwerking met alle betrokkenen in de genoemde gebieden, waaronder de gemeente.

Kernpunten OPOS

Stichting OPOS constateert dat door het afnemen van het leerlingenaantal het aantal kleine scholen toeneemt en wees in een eerdere beleidsnotitie al op de kwetsbaarheid van de kleine school. Belangrijke kernpunten in de beleidskeuze voor grotere scholen zijn o.a. levenskrachtige en goed geoutilleerde scholen, onderwijs van hoge kwaliteit en een goed sociaal en pedagogisch klimaat voor kinderen. Stichting OPOS vindt dat met name de beperktheid v.w.b. de sociale omgang met leeftijdsgenoten en het feit dat meerdere leeftijdsgroepen in één lokaal les krijgen van zwaarwegend belang bij het besluit om te kiezen voor scholen met een omvang van ongeveer 200 leerlingen. Door het inrichten van toekomstbestendige scholen moet de continuïteit voor de komende jaren zijn gewaarborgd.

Draagvlak voor beleidsvisie

Stichting OPOS wil haar inzichten op korte termijn delen met alle betrokkenen en streeft naar een ‘breed gedragen visie’ op de herinrichting van het scholenlandschap. Vanuit die visie wil zij in samenwerking met alle andere betrokken partijen, waaronder de gemeente en inwoners, de herinrichting gestalte geven. In de komende periode voert zij gesprekken over de herinrichting en zoekt zij draagvlak voor oplossingen die in het belang zijn van goed onderwijs voor alle kinderen.