Gemeente H-S sluit financieel jaar af met 4 miljoen in de min

HOOGEZAND - Het financiële jaar 2014 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is afgesloten met een negatief saldo van 4.101.000 euro.

De afwikkeling van De Vosholen is met 1.950.000 euro de grootste incidentele tegenvaller. Daarnaast waren er nog enkele andere incidentele tegenvallers.

Ontwikkelingen in 2014

Er is uitvoering gegeven aan de wijkvernieuwing in Gorecht-West. Ook de plannen voor het stadcentrum en het Huis voor Cultuur en Bestuur boeken vooruitgang. Tevens stond 2014 in het teken van het voorbereiden van de organisatie op de overdracht per 1 januari 2015 vanuit het Rijk van de taken met betrekking tot de decentralisaties.

Voorjaarsnota

Recent heeft het college de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld en aangeboden aan de raad. De voorjaarsnota biedt de gemeenteraad de gelegenheid financiële en beleidsinhoudelijke kaders te stellen voor de ontwerpbegroting 2016 en bijbehorende meerjarenraming 2017-2019. De tekorten in de komende jaren zijn grotendeels toe te schrijven aan aanpassingen opgelegd door het Rijk: de herverdeling van het gemeentefonds en de decentralisaties van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg. Het college wil naar een sluitende meerjarenraming toe, in samenspraak met de gemeenteraad. Met de kennis van nu is er vrijwel geen financiële ruimte voor nieuw beleid voor de komende jaren. Eerder zal er gekeken moeten worden naar maatregelen die de financiële positie van de gemeente op langere termijn gezond houden. Daarnaast zal er vanwege de herindeling terughoudend met nieuw beleid omgegaan moeten worden, zo meent het college.

Financiële bewegingsvrijheid gemeente ingeperkt

Wethouder Marco Metscher over de financiële positie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer: “In de praktijk merken we dat de financiële bewegingsvrijheid van een gemeente steeds verder ingeperkt wordt. Wel taken van het Rijk erbij krijgen, maar het met minder geld voor elkaar zien te krijgen. Nu ook het gemeentefonds wordt herverdeeld, wat voor Hoogezand-Sappemeer naar verwachting fors nadelig uitpakt, sta je voor voldongen feiten en wordt dat effect alleen maar groter. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen waar we in de toekomst op zullen anticiperen.”

Vooruitblik 2015

Er wordt gewerkt aan het verder vormgeven van het BWRI (Bedrijf voor Werk, Reïntegratie en Inkomen), de decentralisaties en de verzelfstandiging van Kielzog en De Kalkwijck. Ook worden verdere stappen gezet in de verdere samenwerking met de gemeenten Slochteren en Menterwolde wat uiteindelijk moet leiden tot de vorming van één nieuw heringedeelde gemeente per 1 januari 2018.