Katholieke parochies Assen, Roden en Zuidlaren samengevoegd

Zuidlaren - Bisschop Gerard de Korte heeft de oude rooms-katholieke parochies van Assen, Roden en Zuidlaren bij bisschoppelijk decreet samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Franciscus van Assisi.

Om de start van de nieuwe parochie te vieren is er zondag 15 februari een feestelijke eucharistieviering met bisschop De Korte in kerk Maria Tenhemelopneming in Assen.

2 Jaar voorbereiding

Het bisdom Groningen-Leeuwarden bepaalde in zijn beleidsnota 'Kwetsbaar en Hoopvol' dat de parochies Zuidlaren, Roden en Assen, met de sublocaties Rolde en Gieten, samen zouden gaan. De voorbereiding op de fusie nam 2 jaar in beslag. De bedoeling van de parochiefusie is om de bestuurskracht te versterken en het pastoraat te vitaliseren. Pastoor van de nieuwe parochie is Koos Tolboom, de andere leden van het pastorale team zijn pastor Agaath Erich en pastor Truda de Boer.

Beleidsplan

De leden van het pastorale team hebben een beleidsplan geformuleerd. In de komende jaren zal onder meer extra aandacht uitgaan naar het versterken van de gemeenschapsvorming en de catechese, oftewel de vraag: ‘Hoe brengen we de boodschap van Jezus Christus in deze tijd naar buiten?’. De 3 kerkgebouwen van Zuidlaren, Roden en Assen blijven bestaan. Bovendien blijven ze hun oude naam houden. De vieringen en andere pastorale activiteiten blijven op een gelijkwaardige niveau bestaan.

Bestuur

Inmiddels is er een nieuw bestuur samengesteld en zijn de portefeuilles verdeeld. Voorzitter is pastoor Koos Tolboom, vicevoorzitter is Ben Vinke, secretaris Cintha Luchtenberg-Labohm en penningmeester is Guus Klaas. Het taakveld mens en organisatie wordt bekleed door Hilde de Boer-Spelbrink en Henry Stiekema beheert de portefeuille gebouwen.